Aktuali redakcija. Galioja nuo 2019-04-03.

Privatumo politika

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SOBO“ SISTEMOS PRIVATUMO POLITIKA
Uždaroji akcinė bendrovė „SOBO“ SISTEMOS, juridinio asmens kodas 141699398, registruotos buveinės adresas L. Giros g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika, gerbia Jūsų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis, gautus Jums naudojantis Bendrovės Tinklapiu, pasiekiamu interneto adresu http://www.sobo.lt/, bei kitais būdais tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR, ADTAĮ, taip pat kitoje Jums pateikiamoje informacijoje (pvz. sutartyse ir pan.).
Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.
Naudodamiesi Tinklapiu (o tam tikrais atvejais ir atskirai išreikšdami sutikimą kitais būdais, pvz., paspausdami atitinkamą laukelį), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate Tinklapyje, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

1. SĄVOKOS

1.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:
1.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
1.1.2. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
1.1.3. Duomenų valdytojas arba Bendrovė arbames, arba mus, arba mūsų –Uždaroji akcinė bendrovė „SOBO“ SISTEMOS, juridinio asmens kodas 141699398, registruotos buveinės adresas L. Giros g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika;
1.1.4. Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrovės klientas, arba kliento atstovas, arba bet kokiu kitu būdu pateikia mums Asmens duomenis, ar turime teisėtą pagrindą tokių Asmens duomenų tvarkymui;
1.1.5. Privatumo politika – tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
1.1.6. Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu http://www.sobo.lt/.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje, teikia paklausimus ir (ar) naudojasi bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu, taip pat teikti paklausimų.

2.2. Privatumo politika taip pat taikoma ir kitais atvejais, pvz., kai esate Bendrovės klientas, tiekėjas ar jų atstovas.Papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrovės pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu Bendrovės sudarytus sandorius ir pan.

3. PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

3.1. Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

4. TIKSLAI, KURIAIS BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS, DUOMENŲ ŠALTINIS, DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, TAIP PAT KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

4.1. Dažniausiai, Bendrovės tvarkomi Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, t. y. Jūsų. Tačiau tam tikrais atvejais Asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz., kai tvarkome Jūsų, kaip mūsų klientų ar tiekėjų atstovų (darbuotojų), Asmens duomenis, juos galime gauti tiesiogiai iš mūsų kliento ar tiekėjo – Jūsų atstovaujamo asmens (darbdavio), taip pat iš kitų asmenų, kai tai nurodyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Žemiau nurodytų Duomenų subjektų Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tokių teisėtų tikslų:
4.2.1. turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo, įskaitant buhalterinės apskaitos tvarkymo, sąskaitų klientams išrašymo/gaunamų sąskaitų apskaitos, tikslais tvarkomi klientų ir tiekėjų bei jų darbuotojų Asmens duomenys:
 • Tvarkomi Asmens duomenys:vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefono Nr., el. pašto adresas, kai klientą/tiekėją atstovauja jo darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, darbovietės duomenys;
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, taip pat įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą, o kai tvarkomi Bendrovės klientų/tiekėjų darbuotojų Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientais/tiekėjais;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo sutarties pabaigos.
4.2.2. sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais tvarkomi Bendrovės klientų ir tiekėjų bei jų darbuotojų Asmens duomenys:
 • Tvarkomi Asmens duomenys:vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo už paslaugas suma ir atsiradimo data, gimimo data/asmens kodas, kai klientą/tiekėją atstovauja jo darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas;
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, o kai tvarkomi Bendrovės klientų/tiekėjų darbuotojų Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientais/tiekėjais;
 • Asmens duomenų šaltinis: nurodytas Privatumo politikos 4.1punkte, taip pat duomenys gali būti gaunami iš daugiabučių namų administratorių/bendrijų, siekiant tinkamai teikti paslaugas Jūsų namui;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, kai kitoje kiekvienu konkrečiu atveju Jums pateikiamoje informacijoje nurodyta kitaip.

4.2.3. siekiant sudaryti galimybę Jums naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis ir kitais Bendrovės kontaktais pateikti paklausimus, nusiskundimus ir avarinius iškvietimus bei juos administruoti, įskaitant pateikti atsakymus, tvarkomi Jūsų Asmens duomenys:

 • Tvarkomi Asmens duomenys:vardas, el. pašto adresas, tema (neprivaloma), žinutės turinys (neprivaloma), taip pat bet kokie kiti paklausime, nusiskundime ar avariniame iškvietime pateikti Asmens duomenys;
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu arba, jei Jūsų pateikta informacija susijusi su sutarties vykdymu – siekiant įvykdyti sutartį;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis:5 (penkeri) metai nuo atitinkamo Bendrovės registro užpildymo;
 • Kita aktuali informacija: pateikiama šios Privatumo politikos 5 skyriuje.

5. PAKLAUSIMŲ, NUSISKUNDIMŲ IR AVARINIŲ IŠKVIETIMŲ PATEIKIMAS TINKLAPYJE AR NAUDOJANT KITUS BENDROVĖS KONTAKTINIUS DUOMENIS

5.1. Tinklapyje esantys funkcionalumai suteikia galimybę pateikti paklausimus, nusiskundimus bei avarinius iškvietimus. Taip pat tokius paklausimus, nusiskundimus bei avarinius iškvietimus galite teikti ir Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės kontaktais. Informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu pateikiama Privatumo politikos4.2.3punkte.

5.2. Prašome atkreipti dėmesį, kad administruojant Jūsų paklausimus, nusiskundimus bei avarinius iškvietimus ir pateikiant atsakymus mums gali tekti susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ir (ar) telefonu. Pasikeitus Jūsų kontaktiniams Asmens duomenims, prašome nedelsiant pranešti mums tam, kad galėtume užtikrinti sklandžią komunikaciją.

6. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

6.1. Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

6.2. Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

6.2.1. paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, Bendrovės naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, ir kt.;

6.2.2. teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;

6.2.3. antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

6.2.4. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga (pvz. Bendrovės partneriams ir rangovams galime teikti Jūsų informaciją, kai toks atskleidimas būtinas tinkamam Jūsų paklausimo, nusiskundimo ar avarinio iškvietimo administravimui);

6.2.5. kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju;
6.3. Visais kitais atvejais Asmens duomenys neteikiami, išskyrus atvejus, kai tai yra neatsiejamai susiję su trečiųjų asmenų Bendrovei teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, finansinėmis ar teisinėmis konsultacijomis).
7. JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

7.1. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

7.1.1. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

7.1.2.teisę prašytisusipažinti su savo Asmens duomenimis.Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;

7.1.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis.Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

7.1.4. teisė nesutikti.Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais);

7.1.5. teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą.Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;

7.1.6. teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis.Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;
7.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą.Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.
7.2. Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau Jūs visada turite teisę pirmiausia kreiptis į mus šios Privatumo politikos 11skyriuje nurodytais kontaktais, jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu.  

7.3. Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

8. INFORMACIJOS APSAUGA

8.1. Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė negali visiškai garantuoti Jūsų informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Tačiau Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

8.2. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio ar kitų funkcionalumų iš pvz., bendrai naudojamo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, įskaitant kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

9. TRETIEJI ASMENYS

9.1. Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Bendrovės nevaldomus tinklapius). Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

9.2. Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

10. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

10.1. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.
10.2. Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir (arba) kituose funkcionalumuose ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAIDUOMENYS

11.1. Prašome su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate pvz., mūsų klientas ar tiekėjas), taip pat kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus.

11.2. Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:
El. paštas: info@sobo.lt Tel. Nr.:  8 46 342584  Adresas: L. Giros g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika
Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsųprašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis).